Thông báo mời nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia thực hiện tư vấn về thẩm định giá dự toán mua sắm trang thiết bị

0
80
139-2023