Quyết định về việc công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2023; kế hoạch quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2022 theo TT 89/2010/TT-BTC

0
56
QĐ 89QĐ-THPT PHT