HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM (KHÓA XIII) VÀ NGHỊ QUYẾT 15-NQ-TW CỦA BCT

0
145

Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng có ý nghĩa quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng về giáo dục vào thực tiễn nhà trường. Chính vì vậy, chiều ngày 9/9/2022,  chi bộ trường THPT Phạm Hồng Thái đã tổ chức buổi học tập chính trị trực tiếp cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

(Ảnh:  Quang cảnh hội nghị)

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên được báo cáo viên – đồng chí Hoàng Ngọc Sáu, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy Ba Đình, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy – truyền đạt nội dung Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XIII của Đảng: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”. Nội dung các nghị quyết Trung ương ban hành có nhiều vấn đề mới, rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội đất nước, đời sống của Nhân dân; xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

(Ảnh: đ/c Hoàng Ngọc Sáu-Ủy viên BTV Quận ủy,Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy truyền đạt nội dung Nghị Quyết)

Nhằm phát huy ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu học tập, nghiên cứu Nghị quyết 15-NQ/TW, nhất là về vị trí, vai trò và các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị đối với Thủ đô Hà Nội, nhà trường đã dành một lượng thời gian cần thiết để lắng nghe Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII trong xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại, Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chương trình hành động đã xác định 4 mục đích, yêu cầu, các nhóm chỉ tiêu đến năm 2025, đến năm 2030 và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô Hà Nội, quyết tâm đưa Nghị quyết số 15-NQ/TW đi vào cuộc sống, tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá của Thủ đô Hà Nội theo đúng mục tiêu, quan điểm mà Nghị quyết đã đề ra.

(Ảnh: Cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập nghị quyết)

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII trong xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư chi bộ đã cụ thể hóa các nội dung học tập vào nhiệm vụ chính trị của nhà trường, để việc  tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII đi vào thực tiễn.

Với  49 cán bộ, đảng viên, tham gia học tập, đạt tỷ lệ 100% và 102/103 giáo viên, nhân viên,  quần chúng nhân dân, đạt 99%  tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII, chi bộ trường THPT Phạm Hồng Thái  đánh giá, báo cáo viên truyền đạt đầy đủ nội dung của các nghị quyết gắn kết với tình hình thực tế quận Ba Đình, nhà trường, thái độ học tập của đảng viên thể hiện rất nghiêm túc và nhận thức sâu sắc về nội dung được tiếp thu, các đảng viên thể hiện  sự nhận thức về quan điểm của mình và liên hệ thực tế địa phương, nhà trường cũng như trách nhiệm học tập, thực hiện các nghị quyết. Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng đã tạo điều kiện  nâng cao hơn nữa quan điểm lập trường cách mạng, ý thức tổ chức kỹ luật, tinh thần trách nhiệm, sức chiến đấu của người đảng viên trong tình hình mới hiện nay./.