Prefix/Danh xưng
  First name/Tên*

  Last name/Họ và đệm*
  Your email/Email của bạn*
  Your Phone/Số điện thoại*
  Gender/Giới tính *
  Nationality/Quốc tịch
  Public Social Media Handle (optional)/Tài khoản mạng xã hội(tuỳ chọn)

  e.g. Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.

  Civil Society/ Xã hội dân sựStudents/Academia (Sinh viên/Nhà nghiên cứu)Private Sector/ Khối tư nhânTechnical Community/ Cộng đồng công nghệGovernment/Public Sector (Chính phủ / Khu vực công)Other (Khác)
  Organization/Schools (Tổ chức/Trường học)
  Education Level/Trình độ học vấn*
  High Diploma/ Đại học và sau đại học
  Associate Degree/Cao đẳng
  Other/Khác
  Sponsored participants/Người tham gia được tài trợParticipants/Người tham gia