Prefix/Danh xưng

  First name/Tên*

  Last name/Họ và đệm*

  Your email/Email của bạn*

  Your Phone/Số điện thoại*

  Gender/Giới tính *

  Nationality/Quốc tịch

  Public Social Media Handle (optional)/Tài khoản mạng xã hội(tuỳ chọn)

  e.g. Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.


  Civil Society/ Xã hội dân sựStudents/Academia (Sinh viên/Nhà nghiên cứu)Private Sector/ Khối tư nhânTechnical Community/ Cộng đồng công nghệGovernment/Public Sector (Chính phủ / Khu vực công)Other (Khác)

  Organization/Schools (Tổ chức/Trường học)

  Education Level/Trình độ học vấn*

  High Diploma/ Đại học và sau đại học

  Associate Degree/Cao đẳng

  Other/Khác

  Sponsored participants/Người tham gia được tài trợParticipants/Người tham gia