Đề tham khảo thi tốt nghiệp 2022

0
323

Môn Toán

1-Toan_1b60ee0242

 

Môn Vật lý

2-Vat_li_fe8ff611c3

 

Môn Hóa học

3-Hoa_hoc_ea93b4c3ca

 

Môn Sinh học

4-Sinh_hoc_f8ba9f4007

 

Môn Ngữ văn

5-Ngu_van_35d0b077ae

 

Môn Lịch sử

6-_Lich_su_03f54bea25

Môn Địa lý

7-Dia_li_9bb62bc906
8-GDCD_14013cfcb8
9-Tieng_Anh_5863bb5f5e

Môn Giáo dục công dân

8-GDCD_14013cfcb8

Môn Tiếng Anh

9-Tieng_Anh_5863bb5f5e