DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ – THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG NĂM HỌC 2018 – 2019

0
188
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ-THỂ DỤC-QUỐC PHÒNG
NĂM HỌC 2018 – 2019
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
2 PHẠM THỊ SONG NGUYỆT
3 NGUYỄN MẠNH TUẤN
4 BÀNH QUANG CHÂU
5 NGUYỄN THANH VÂN
6 LÊ THỊ CHINH
7 LÊ THÚY LOAN
8 NGUYỄN THỊ BÍCH
9 VŨ THANH THỦY
10 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN
11 NGUYỄN HUYỀN MY
12 TRẦN THỊ THANH XUÂN
13 NGUYỄN XUÂN MINH
14 TRẦN THỊ THANH LOAN
15 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG