DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÝ – KỸ – TIN NĂM HỌC 2018 – 2019

0
222
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÝ – KỸ – TIN 
NĂM HỌC 2018 – 2019
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 NGUYỄN THỊ SINH
2 BÙI PHƯƠNG THỊNH
3 ĐÀM THỊ TỐ OANH
4 PHẠM VĂN THĂNG
5 ĐỖ TIẾN DŨNG
6 NGUYỄN THỊ NHƯ HOA
7 NGUYỄN NHƯ OANH
8 LƯƠNG THỊ THẮM
9 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
10 NGUYỄN THỊ KIM ANH
11 LÊ THỊ THANH TÂM
12 LÊ MỸ LỆ
13 NGUYỄN THỊ HÂN