Danh sách giáo viên tổ Hóa – Sinh – Ngoại ngữ năm học 2019 – 2020

0
252
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA – SINH
NĂM HỌC 2019 – 2020
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thị Điểu
2 Ngô Thị Hạnh
3 Phạm Thị Xô
4 Nguyễn Thị Hải Vân
5 Nguyễn Thị Thuý Hà
6 Luân Thành Nhâm
7 Nguyễn Thị Hương
8 Trần Thị Vân
9 Phan Thị Huệ
10 Nguyễn Hồng Vân
11 Trần Thị Quế
12 Hoàng Thị  Việt Hà
13 Nguyễn Thị Thanh Thúy