DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2021 – 2022

0
573
TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
TT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Hồng Sơn Hiệu trưởng
2 Vũ Thị Xuân Dung Phó Hiệu trưởng
3 Nguyễn Thị Bé Phó Hiệu trưởng
4 Nguyễn Thị Mỹ Thanh Phó Hiệu trưởng