CÔNG KHAI KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÁN NĂM 2022, KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2021 THEO TT 89/2010/TT-BTC

0
133
QĐ 15