CÁC NỘI DUNG TRIỂN KHAI HỌC TRỰC TUYẾN

0
301

I. SỔ ĐẦU BÀI

II. THỜI KHÓA BIỂU

Tra cứu thời khóa biểu giáo viên TẠI ĐÂY

Tra cứu thời khóa biểu lớp TẠI ĐÂY

III. THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC TRỰC TUYẾN

(Áp dụng trong thời gian học sinh nghỉ phòng dịch, điều chỉnh từ 13/4/2020)

THỜI GIAN TIẾT HỌC GHI CHÚ

7h30 – 8h15

Tiết 1

 

8h15 – 8h 25

Nghỉ giải lao

 

8h25 – 9h10

Tiết 2

 

9h10 – 9h20

Nghỉ giải lao

 

9h20 – 10h05

Tiết 3

 

10h05 – 10h15

Nghỉ giải lao

 

10h15 –11h00

Tiết 4