Các địa điểm cấm hút thuốc lá từ 01/08/2023 (theo thông tư số 11 /2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của bộ y tế)

0
57