Phổ biến pháp luật

V/v tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Số kí hiệu 609/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 04/03/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/03/2024
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản - Pháp luật
Cơ quan ban hành Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội
Người ký  

Nội dung

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 609  /SGDĐT-VP
V/v tuyên truyền, phổ biến các luật,
nghị quyết mới được Quốc hội thông qua
và Chỉ thị số 23/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2024
 
Kính gửi:
 • Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;
 • Hiệu trưởng trường THPT công lập, ngoài công lập;
 • Hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông trực thuộc Sở;
 • Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện, thị xã;
 • Hiệu trưởng Trưởng Bồi dưỡng cán bộ Giáo dục Hà Nội.
 
Thực hiện Công văn số 01/CV-HĐ ngày 21/02/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thành phố về việc tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật cho công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện một số công việc như sau:
1. Đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị; triển khai tuyên truyền, phổ biến 07 Luật, 09 Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV; Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và 02 Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa XV (có phụ lục và đường liên kết kèm theo).
2. Trên cơ sở các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục chỉ đạo cán bộ, giáo viên phụ trách công tác pháp chế nghiên cứu, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, biên soạn tài liệu phù hợp từng đối tượng để tuyên truyền đến công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh.
3. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tập trung tuyên truyền giá trị và vai trò của Phiếu lý lịch tư pháp, đảm bảo tuân thủ quy định về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo khoản 3 Điều 7 của Luật Lý lịch tư pháp(1). Hạn chế việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 
4. Nâng cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ pháp luật và trách nhiệm PBGDPL cho Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động.
5. Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức thiết thực, linh hoạt, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, sát với từng đối tượng. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, thường xuyên cập nhật thông tin tuyên truyền, PBGDPL, văn bản luật trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Lựa chọn tin, bài tiêu biểu, có sức lan tỏa gửi về Sở (qua Văn phòng Sở theo địa chỉ email: congthang@hanoiedu.vn) để đăng trên Cổng thông tin điện tử của Ngành.
6. Trong quá trình thực hiện cần nắm bắt và phản ánh kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành. Kịp thời định hướng thông tin đối với những vấn đề mới, vấn đề nóng, vấn đề có tính cấp thiết được dư luận xã hội quan tâm.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp báo kết quả lồng ghép trong báo cáo công tác PBGDPL định kỳ theo Kế hoạch số 267/KH-SGDĐT ngày 25/01/2024 về PBGDPL của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội năm 2024./.
 
                                                                                                        Ký bởi: Sở Giáo dục và Đào tạo Cơ quan: Thành phố Hà Nội
                                                                                                                                     Thời gian ký: 04/03/2024 15:04:14
                                                                                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                   Trần Lưu Hoa
                                                                                                                                                        
(Đã ký)
Nơi nhận:
 • Như trên;
 • Đ/c Giám đốc Sở;
 • Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
 • Các phòng thuộc Sở;
 • Cổng thông tin điện tử Ngành;
 • Lưu: VT, VP.
 

Phụ lục
 
LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6
VÀ KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5 QUỐC HỘI KHÓA XV
 
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
I CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XV
1 26/2023/QH15 27/11/2023 Luật Căn cước
2 29/2023/QH15 28/11/2023 Luật Kinh doanh bất động sản
3 30/2023/QH15 28/11/2023 Luật Lực lượng tham gia bảo vê ̣ an ninh, trật tự ở cơ sở
4 27/2023/QH15 27/11/2023 Luật Nhà ở (Tài liệu đính kèm 1; Tài liệu đính kèm 2)
5 25/2023/QH15 24/11/2023 Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
6 28/2023/QH15 27/11/2023 Luật Tài nguyên nước
7 24/2023/QH15 24/11/2023 Luật Viễn thông
 
8
102/2023/QH15 25/10/2023 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vu ̣ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
9 103/2023/QH15 9/11/2023 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
10 104/2023/QH15 10/11/2023 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
11 105/2023/QH15 10/11/2023 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
 
12
106/2023/QH15 28/11/2023 Nghị quyết thi ́ điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ
 
13
107/2023/QH15 29/11/2023 Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sơ ̉ thuế toàn cầu
 
 
 
14
108/2023/QH15 29/11/2023 Nghị quyết về giám sát chuyên đề "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021
- 2025, phát triển kinh tế - xã hội

2
 
      vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030"
 
 
15
109/2023/QH15 29/11/2023 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn
16 110/2023/QH15 29/11/2023 Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
II CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5 QUỐC HỘI KHÓA XV
1 31/2024/QH15 18/01/2024 Luật Đất đai
2 32/2024/QH15 18/01/2024 Luật Các tổ chức tín dụng
 
3
111/2024/QH15 18/01/2024 Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
 
 
 
4
112/2024/QH15 18/01/2024 Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 
 

 File đính kèm

BGH
TT DN
Email: c3phamhongthai@hanoiedu.vn
 • Đang truy cập13
 • Hôm nay714
 • Tháng hiện tại108,062
 • Tổng lượt truy cập10,682,349

70/QĐ-THPT PHT

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hoạt động học thực hành môn QPAN và trải nghiệm "Hành khúc chiến sỹ" cho học sinh khối 10 của trường THPT Phạm Hồng Thái

Lượt xem:84 | lượt tải:36

46/QĐ-THPT PHT

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2023 của trường THPT Phạm Hồng Thái

Lượt xem:83 | lượt tải:51

609/SGDĐT-VP

Phổ biến pháp luật

Lượt xem:155 | lượt tải:51

03/TB-THPTPHT

Thông báo về việc chuyển trường đầu học kỳ 2 năm học 2023-2024

Lượt xem:263 | lượt tải:381

04/QĐ-THTPT PHT

Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao năm 2024

Lượt xem:233 | lượt tải:67
footer
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây